Faktoring odwrotny jest stosunkowo mało popularnym sposobem na finansowanie przedsiębiorstwa. To usługa skierowana nie do podmiotu sprzedającego produkty czy usługi, ale do podmiotu dokonującego zakupu. Faktoring odwrotny, zobowiązaniowy to usługa świadczona najczęściej, chociaż nie wyłącznie, przez bank, który spłaca nieprzeterminowane zobowiązania kupującego, jakie powstały podczas dokonywania przez niego czynności zakupu produktów lub usług cechujących się odroczoną płatnością.  Poniżej znajduje się ranking najlepszych ofert firm, które oferują faktoring w 2022 roku!

Ranking ofert odwrotnego faktoringu


Ostatnia aktualizacja: 22 Kwietnia 2024
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
Wecfina – Finansowanie Zakupów
od 0,1%
? od 0,1% za dzień
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
15 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Fakturatka
od 1%
? Szacunkowy koszt wyliczysz w kalkulatorze finansowania zakupów na naszej stronie internetowej. Koszty finansowania możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć podatek VAT.
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
5 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Faktoring dla firm FINEA
od 0,066%
? za 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
15 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
od 0,040%
? za 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
? do 100%
Wartość faktury
15 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
0,07%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
60 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Faktoring Zakupowy dla firm PragmaGO
od 0,05%
? za każdy dzień finansowania *cena uzależniona od oceny kondycji kredytowej klienta
Opłaty i prowizje
100 %
Wartość faktury
do 60 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Faktoring dla firm NFG
od 0,053%
? za każdy 1 dzień finansowania, nawet do 3 miesięcy bez opłat za dostęp do limitu faktoringowego.
Opłaty i prowizje
Tak
Faktoring odwrotny
100 %
? 100% faktury netto lub częściowe finansowanie
Wartość faktury
5 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
BIZnest Limit dla Przedsiębiorców
od 3%
Opłaty i prowizje
Nie
Faktoring odwrotny
100 %
Wartość faktury
24 godziny
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Faktoring dla firm SMEO
0,04
? za 1 dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Nie
Faktoring odwrotny
100 %
? wartość faktury netto
Wartość faktury
5 minut
? od 5 minut do 24h
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «
Faktoring dla firm Monevia
od 0,086%
? za każdy dzień finansowania
Opłaty i prowizje
Nie
Faktoring odwrotny
100 %
? 100% wartości brutto!
Wartość faktury
15 minut
Czas wypłaty
» SPRAWDŹ «

Jedno przedsiębiorstwo obciąża fakturą inną firmę za wykonanie dla niej usługi lub sprzedaż produktów. Z tego podstawowego mechanizmu fiskalnego narodził się faktoring klasyczny, który polega na wykupieniu przez faktora wierzytelności od danego przedsiębiorstwa z tytułu sprzedaży produktów lub usług. W taki sposób narodził się stosunkowo nowy mechanizm dofinansowania czy też utrzymania płynności finansowej przez dane przedsiębiorstwo. W tej grupie usług finansowych pojawił się z czasem jeszcze inny produkt,  jakim jest odwrotny faktoring. 

Faktoring odwrotny – schemat działania

Mechanizm odwrotnego faktoringu, z punktu widzenia podmiotu gospodarczego dostarczającego produkt czy usługę. Polega na dostarczeniu usługi lub produktu kupującemu oraz wystawieniu faktury. Następnie kupujący, czyli faktorant, przedkłada otrzymaną fakturę faktorowi, którym najczęściej jest bank. I to faktor płaci całość kwoty bezpośrednio podmiotowi gospodarczemu, czyli dostawcy usługi lub produktu. Kupujący natomiast otrzymuje w ten sposób więcej czasu na uregulowanie należności, ponieważ należną kwotę wraz z odsetkami spłaca faktorowi w ustalonym wspólnie rytmie. 

Jak działa faktoring odwrotny ? 

Aby stworzyć warunki dla funkcjonowania faktoringu odwrotnego kupujący musi zacząć od zawarcia umowy z faktorem, czyli instytucją mającą w swojej ofercie tego rodzaju usługę. Faktoring odwrotny umowa pozwala na wytypowanie przez kupującego zbioru podmiotów, czyli beneficjentów faktoringu. Podmioty znajdujące się w tym zbiorze to przedsiębiorstwa świadczące usługi lub dostarczające towary niezbędne dla kupującego do prowadzenia działalności. Odpowiedzialnością kupującego jest potwierdzenie u faktora wykonanie usługi lub otrzymania towaru i dostarczenia dowodu zakupu, czyli faktury.

Faktor w ślad za otrzymaną fakturą realizuje należną płatność na rzecz dostawcy usługi czy towaru. Stronami umowy są zatem: bank i kupujący. Dla umowy nie ma znaczenia kondycja finansowa podmiotów gospodarczych zawierających się w zbiorze. Przedmiotem zainteresowania banku jest kupujący i jego sytuacja finansowa. To na tej podstawie bank określi wysokość zobowiązań do jakiej zgodzi się regulować należności kontrahentom kupującego. 

Jak wygląda księgowanie odwrotnego faktoringu?

Kupujący, czyli faktorant jest zobowiązany do księgowania wszystkich transakcji faktoringowych.  W faktoringu klasycznym sposób księgowania zależy od zapisów znajdujących się w umowie z faktorem. Faktoring odwrócony wymaga, by faktorant zapisywał w księgach transakcje faktoringu zobowiązaniowego. Wpisuje się je po pasywnej stronie bilansu, w części zobowiązań kupującego. Taki sposób księgowania wynika z faktu, że kupujący/faktorant pozostaje cały czas dłużnikiem w stosunku do swoich kontrahentów, ale na skutek zawartej umowy z bankiem, jego zobowiązania wobec kontrahentów zmieniły się na zobowiązania wobec banku/faktora, ponieważ to bank spłaca długi wobec kontrahentów kupującego. 

Koszty faktoringu odwróconego

Koszty faktoringu odwróconego nie odbiegają od tych ponoszonych w faktoringu klasycznym. Zawierają one odsetki od wysokości wypłaconych środków, naliczane od dnia przelewu dokonanego przez bank na rzecz dostawcy kupującego do chwili ich spłaty przez tegoż kupującego na rzecz banku. W takim przypadku odsetki stają się prowizją wyliczaną w sposób procentowy w stosunku do wartości wierzytelności brutto. Odsetki nie wyczerpują jednak wszystkich kosztów ponoszonych przez kupującego/faktoranta. Należy doliczyć do nich:

  • jednorazową prowizję przygotowawczą na rzecz banku/faktora, jej wysokość, odwrotnie proporcjonalnie, zależy od przyznanego przez faktora limitu, im jest on wyższy, tym niższy jest procent prowizji
  • czasem faktor pobiera inne opłaty i prowizje, może to być opłata z tytułu zmiany warunków umowy albo niewykorzystania przyznanego limitu
  • prowizję od wartości każdej przekazanej faktury

Podatki a faktoring odwrócony

W ramach umowy faktoringu odwróconego bank/faktor nalicza odsetki od dnia wypłaty należności na rzecz kontrahenta do dnia spłaty wartości faktury przez kupującego/faktoranta na rzecz banku. Obowiązek podatkowy, tak jak w każdym innym przypadku, powstaje z chwilą wystawienia faktury. Faktura musi zostać wystawiona nie później niż siedem dni od dnia wykonania usługi/zakupu towarów. W przeciwnym wypadku obowiązek podatkowy powstanie siódmego dnia, licząc od dnia zakupu. 

Faktoring odwrócony w rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych umożliwia weryfikowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz pokazuje w jaki sposób kształtuje się ona w porównaniu do roku poprzedniego. Prawidłowo sporządzony dokument będzie zawiera jedynie cześć kapitałową należności, bez odsetek i prowizji.

Faktoring odwrotny online

Faktoring odwrotny online to usługa finansowa oferowana najczęściej przez instytucje rynku finansowego niebędące stricte bankami. Przedsiębiorca, nie wychodząc z domu, zawiera umowę faktoringu odwróconego na uzgodnionych warunkach. Na rynku funkcjonuje Polski Związek Faktorów, którego część członków świadczy taką usługę. 

Korzyści z faktoringu odwrotnego

Najważniejszą korzyścią z tytułu zawarcia umowy faktoringu odwróconego jest wspomaganie płynności finansowej przedsiębiorstwa faktoranta. Jednak korzyści odnosi również dostawca produktów i usług poprzez ograniczenie ryzyka kredytowego. Faktoring odwrócony umożliwia często uzyskanie różnego rodzaju upustów i rabatów dla kupującego, co obniża koszty prowadzenia działalności. Opłacalność faktoringu warto zawsze porównać z kosztami kredytu kupieckiego, by ostatecznie decyzja zawarcia umowy była jak najbardziej obiektywna.